ЩО ТАКЕ УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ

Управлінське рішення

Управлінське рішення – це результат пізнавальної діяльності особи, що займає керівну посаду, шляхом вибору певної лінії поведінки з альтернативних варіантів, спрямованих на досягнення цілей організації.

Процес ухвалення управлінських рішень передбачає наступні етапи:

Виявлення і формулювання проблеми. Організація постійно взаємодіє із зовнішнім і внутрішнім середовищем. Під впливом зовнішнього середовища на підприємстві можуть виникнути проблеми, пов’язані зі змінами в законодавстві, збуті виробленої продукції, появі нових технологій. Подібні проблеми можуть виникнути і внаслідок внутрішніх чинників, до яких можна віднести взаємовідносини між працівниками, рівень їхньої кваліфікації, нераціональне використання ресурсів.

Аналіз проблеми. Щоб обрати найбільш прийнятне рішення, керівникові необхідно проаналізувати проблему, встановити причини її виникнення, а також виявити можливі шляхи вирішення.

Пошук і оцінка можливих альтернатив. На цьому етапі необхідно сформулювати кілька альтернативних варіантів вирішення проблеми. Для оцінки кожної альтернативи може бути застосовано різні критерії, наприклад, витрати на реалізацію, очікувані результати ефективність.

Вибір альтернативи. На основі порівняння альтернативних варіантів керівник обирає найбільш прийнятну альтернативу. При цьому може виникнути ситуація, коли жодна з альтернатив повністю не задовольняє критеріям оцінки. У такому випадку необхідно внести відповідні коригування в сформульовані альтернативи та знову провести їх оцінку.

Впровадження рішення. Після того, як керівник здійснив вибір, необхідно впровадити прийняте рішення. Для цього розробляється план дій, який повинен включати порядок виконання, терміни та відповідальних осіб.

Контроль за реалізацією рішення. На заключному етапі здійснюється контроль за реалізацією рішення. У ході контролю перевіряється відповідність прийнятого рішення поставленим цілям та виявляються відхилення. У разі виявлення відхилень необхідно з’ясувати причини та внести корективи в процес реалізації рішення.

Класифікація управлінських рішень може здійснюватися за двома підходами:

За ступенем охоплення в управлінській діяльності розрізняють наступні види управлінських рішень:

* загальні;
* функціональні;
* цільові.

За рівнем ухвалення розрізняють:

* стратегічні;
* тактичні;
* оперативні.

Фактори, що впливають на управлінське рішення, можна розділити на три групи:

Інформаційні фактори – це сукупність даних про минулу, поточну і майбутню діяльність організації, про зовнішнє середовище. Керівники можуть отримувати інформацію з різних джерел, таких як звіти про діяльність організації, маркетингові дослідження та аналізи.

Інтелектуальні фактори – це набір когнітивних навичок і здібностей керівника, що використовуються для аналізу інформації та вибору альтернативних варіантів. Інтелектуальні фактори також включають особисті цінності, переконання та досвід керівника.

Структурні фактори – це організаційна структура, ресурси та культура організації, які можуть впливати на ухвалення управлінських рішень. Організаційна структура встановлює чітку ієрархію владних повноважень, що визначає, хто має повноваження ухвалювати рішення. Ресурси організації, такі як фінанси, персонал та технології, також можуть впливати на вибір альтернативних варіантів. Культура організації є системою цінностей, переконань та норм, які можуть впливати на те, які рішення є прийнятними або неприйнятними.

Рішення, прийняті менеджерами, можуть мати значний вплив на результати роботи організації. Тому важливо розуміти фактори, що впливають на управлінські рішення, а також процес їх прийняття.

Запитання 1: Що таке управлінське рішення?

Відповідь:
Управлінське рішення – це вибір, який приймається керівником або менеджером у процесі виконання своїх управлінських функцій. Це процес, який передбачає аналіз, оцінку альтернатив та вибір найкращого варіанту дій, спрямований на досягнення цілей організації.

Запитання 2: Які основні етапи прийняття управлінських рішень?

Відповідь:
Процес прийняття управлінських рішень зазвичай складається з наступних етапів:

 • Визначення проблеми або можливості
 • Збір та аналіз інформації
 • Генерування альтернативних рішень
 • Оцінка та порівняння альтернатив
 • Вибір найкращого рішення
 • Реалізація та контроль виконання рішення

Запитання 3: Які фактори впливають на прийняття управлінських рішень?

Відповідь:
На прийняття управлінських рішень впливають численні фактори, зокрема:

 • Інформація та дані, доступні керівнику
 • Цілі та стратегії організації
 • Обмеження та ресурси
 • Зовнішнє середовище та конкуренти
 • Особисті цінності та стиль керівника

Запитання 4: Які типи управлінських рішень існують?

Відповідь:
Існує декілька типів управлінських рішень, залежно від їх масштабу, часу та наслідків:

 • Стратегічні рішення: довгострокові та впливові рішення, які стосуються загального напрямку організації.
 • Тактичні рішення: середньострокові рішення, які спрямовані на втілення стратегічних рішень.
 • Оперативні рішення: короткострокові рішення, які спрямовані на повсякденні дії організації.

Запитання 5: Як покращити процес прийняття управлінських рішень?

Відповідь:
Щоб покращити процес прийняття управлінських рішень, можна застосувати наступні методи:

 • Використовувати структуровані методи аналізу та оцінки
 • Залучати до процесу експертів у різних галузях
 • Створювати атмосферу відкритості та співпраці
 • Застосовувати технології для підтримки аналізу та прийняття рішень
 • Регулярно переглядати та вносити корективи до процесу прийняття рішень

Тоже интересно